Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.


Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie