Centrum Transferu Wiedzy

Zakład Chemii Analitycznej

Badania naukowe w Zakładzie Chemii Analitycznej prowadzone są w 2 zespołach badawczych:

 1. I. Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kocjana:
  1. Synteza, badania i zastosowanie sorbentów chelatujących w technikach ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i wysokosprawnej Chromatografii jonowej (HPIC).
  2. Chromatograficzna analiza jakościowa i ilościowa jonów metali ciężkich.
  3. Badanie właściwości adsorbentów stosowanych w chromatografii jonowej.
  4. Różne techniki mineralizacji próbek do celów analizy jonów metali ciężkich.
  5. Chromatografia jonowa z zastosowaniem różnych eluentów.
  6. Badanie zawartości metali ciężkich w tkankach roślinnych i ludzkich.
   1. Dr Eliza Blicharska:
    Badanie zawartości metali ciężkich w roślinach leczniczych i preparatach ziołowych metodami chromatografii jonowej oraz atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Różne techniki mineralizacji ze szczególnym uwzględnieniem mineralizacji mikrofalowej.
   2. Dr Anna Błażewicz:
    Zastosowanie różnych metod analitycznych w analizie próbek biologicznych oraz klinicznych. Przygotowanie próbek o złożonych matrycach do analizy HPIC. Oznaczanie substancji biologicznie aktywnych oraz pierwiastków śladowych w płynach ustrojowych oraz tkankach. Badanie interakcji międzypierwiastkowych w odniesieniu do różnych schorzeń. Walidacja metod analitycznych.
   3. Dr Magdalena Wójciak-Kosior:
    Opracowanie metod rozdzielania i identyfikacji związków biologicznie aktywnych o charakterze triterpenów z zastosowaniem HPTLC w połączeniu z densytometrią oraz HPLC. Optymalizacja procesu izolacji pochodnych triterpenów z surowców roślinnych.
   4. Dr Ireneusz Sowa:
    Otrzymywanie i badanie właściwości faz stacjonarnych stosowanych w metodach rozdzielczych. Zastosowanie HPLC i HPIC w organicznej i nieorganicznej analizie śladowej w różnych materiałach biologicznych. Optymalizacja procesu izolacji związków aktywnych z surowców roślinnych. Analiza elementarna próbek biologicznych.
   5. Dr Agnieszka Skalska-Kamińska:
    Opracowanie rozdzielania substancji aktywnych biologicznie z materiałów roślinnych metodą chromatografii cieczowej i cienkowarstwowej. Identyfikacja ciał czynnych w materiale roślinnym.
   6. Mgr Wojciech Szwerc:
    Analiza pierwiastkowa próbek różnego pochodzenia metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Synteza i badanie właściwości faz stacjonarnych stosowanych w technikach rozdzielczych.
 2. Zespół pod kierunkiem dr hab. Jolanty Flieger:
  1. Wyznaczanie chromatograficznych parametrów lipofilowości oraz badania zależności pomiędzy lipofilowością i aktywnością biologiczną substancji leczniczych.
  2. Analiza chromatograficzna TLC i HPLC nowosyntetyzowanych związków organicznych o potencjalnej aktywności farmakologicznej.
  3. Modyfikowanie układów chromatograficznych za pomocą imidazolowych cieczy jonowych.
  4. Wodne układy dwufazowe (ABS) oparte na cieczach jonowych jako nowe układy ekstrakcyjne.
   1. Dr Małgorzata Tatarczak-Michalewska:
    Optymalizacja ekstracji i analizy chromatograficznej naturalnych i syntetycznych związków o działaniu tuberkulostatycznym. Analiza ilościowa metodą TLC i HPLC.
   2. Mgr Magdalena Pizoń:
    Oznaczanie leków oraz nowych związków organicznych w materiale biologicznym. Różne metody ekstrakcji i przygotowania próbek do analizy HPLC.

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie