Bioprodukty z biomasy lingocelulozowej pozyskanej z grntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest członkiem Konsorcjum w którego skład wchodzą:

 

 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olszytnie - lider konsrcjum
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach;
 • Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach;
 • Chemprof s.c. z siedzibą w Olsztynie;
 • Quercus Sp. z o.o. z siedzibą w Pasym.

 

Konsrocjum realizuje badania w ramach programu  „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Gółwnym celem projektu o akronimie „BIOmagic” jest wytworzenie bioproduktu zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej Wieloletnich Roślin Przemysłowych (WRP) uprawianych na gruntach marginalnych.

W obecnej sytuacj uprawa Wieloletnich Roślin Przemysłowych (WRP) postrzegana jest jako konkurencja (zajmowanie dobrych jakościowo gruntów) dla roślin żywnościowych i paszowych
a wykorzystanie biomasy WRP jest jednokierunkowe, głównie jako surowiec do wytwarzania energii. Informacje o potencjale produkcyjnym WRP i możliwościach zastosowania biomasy
są rozproszone i niejednoznaczne, a ich uprawa nie jest atrakcyjna.

 

BIOmagic, to:

 

 • Most pomiędzy produkcją WRP na gruntach marginalnych, a przemysłowym wykorzystaniem biomasy;
 • Wiele rodzajów biomasy nieżywnościowej (11 gatunków roślin), zintegrowanie całego łańcucha jej produkcji i logistyki;
 • Wiele procesów konwersji, przetwórstwa biomasy (termofizyczne, chemiczne, biochemiczne, biologiczne, termochemiczne);
 • Wiele ekstraktów, substancji bioaktywnych, bioproduktów mogących mieć zastosowanie
  w przemyśle, np. farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, żywnościowym, paszowym, energetycznym;
 • Nowe i strategiczne podejście do pozyskiwania i kaskadowego wykorzystania biomasy lignocelulozowej WRP; w pierwszej kolejności surowiec do wytwarzania ekstraktów
  i bioproduktów, a pozostałości poprodukcyjne na cele energetyczne;
 • Nowoczesny rozwój badań i firm w obszarze biogospodarki.

Zadaniem naszych naukowców są badania nad wykorzystaniem produktów ekstrakcji na cele farmaceutyczne i weterynaryjne. Prace badawczo – rozwojowe realizowane są w: Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej, Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Samodzielnej Pracownii Biologii Medycznej, Zakładzie Wirusologii, Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej oraz Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie