Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

03.09.2021

II edycja konkursu - do 100 tys. zł na prace przedwdrożeniowe dla naukowców UM w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego zaprasza do udziału w konkursie grantowym w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 na wsparcie przedwdrożeniowe wyników badań naukowych i prac rozwojowych. O granty mogą się ubiegać pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.


Nabór trwa od 01.09. do 30.09.2021 do godz. 15.00Warunkiem udziału w konkursie grantowym jest złożenie do Centrum Transferu Wiedzy UM Wniosku oraz poddanie go procedurze oceny, zgodnie z Regulaminem.

 

Zasady naboru, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie Projektu.

Wsparcie przedwdrożeniowe w ramach grantu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.

 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

 

Do konkursu zgłoszone mogą być rozwiązania prezentujące co najmniej III poziom TRL (poziom gotowości technologicznej)- według definicji wskazanych w załączniku nr 2 do regulaminu.

Wydatki w ramach prac przedwdrożeniowych mogą obejmować następujące kategorie kosztów:

    -zakupu materiałów, surowców;

    -zakupu wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem;

    -wynagrodzenia pracowników zespołu (personel badawczo-naukowy i techniczny) w zakresie związanym z prowadzonymi pracami przedwdrożeniowymi;

    -zakupu usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych niezbędnych do dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Obligatoryjny dla każdego wniosku jest zakup (łącznie): przygotowania analizy rynku, wyceny praw własności przemysłowej i strategii komercjalizacji zgłoszonych projektów.

Nabór prowadzi Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udziela:

p. Marta Jankowska – Dyrektor CTW, tel. 81 448 51 62, marta.jankowska@umlub.pl


Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja projektu - do pobrania:

 

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Wniosek 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie