Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

16.04.2021

31 marca 2021 ruszył nabór do programu Doktorat Wdrożeniowy.

Doktorat wdrożeniowy to przykład współpracy przedsiębiorców i instytucji naukowych. Dzięki programowi pracownicy tych podmiotów mogą jako doktoranci realizować projekty naukowe przy wsparciu specjalistów z uczelni.

Wdrożenia, które w tej współpracy powstaną, to innowacyjne rozwiązania, które najnowsze osiągnięcia nauki przekładają na praktyczne rozwiązania.

Nabór do programu potrwa do maja br.

 

Rekrutacja do programu "Doktorat wdrożeniowy" 2021/2022

 

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Warunkiem udziału w programie jest wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu.

 

Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:

- stopień doktora lub

- co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub

- znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

Kwalifikacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.

Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Wnioskodawca może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:

  • doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  • podmiotu zatrudniającego doktoranta.

 

Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:

  • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
  • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:

 

  • 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.

 

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

 

 

Parę słów o programie

 

Głównym założeniem programu "doktorat wdrożeniowy" jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.

 

Współpraca nauki i biznesu

Program został wprowadzony w 2017 r. Wspiera przygotowanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danej firmy.

 

To również szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej lubinstytucie prowadzącym szkołę doktorską i co miesiąc będzie otrzymywał stypendium z MNiSW. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

 

Korzyści dla wszystkich stron:

 

KORZYŚCI DLA DOKTORANTA

 

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4450 zł.

 

Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i pomocniczego, przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

 

KORZYŚCI DLA FIRM

 

Przedsiębiorca biorący udział w programie zyskuje szansę na zatrudnienie najlepszego specjalisty z danej branży, który poświęci kilka lat na badania naukowe skupione na rozwiązaniu jakiegoś problemu czy ulepszeniu produktu. Dzięki temu zbuduje przewagę rynkową.

 

Zagraniczne ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które do programu nie przystąpiły.

 

Przedsiębiorcy nawiązują relację z uczelnią lub instytutem w celu prowadzenia prac B+R.

 

KORZYŚCI DLA UCZELNI

 

Uczelnie lub instytuty prowadzące szkołę doktorską uzyskają ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej. A więc jeśli doktorant będzie chciał używać np. sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy, uczelnia/instytut dostanie za to od resortu nauki dodatkowe pieniądze.

 

 

 

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022 prowadzona jest przez Szkołę Doktorską UM w Lublinie.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie