Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

13.01.2021

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej z Certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (numer rejestracyjny 24/2020/DPL z dnia 2 grudnia 2020 roku) w zakresie badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ekotoksyczność). Został tym samym wpisany do Wykazu certyfikowanych jednostek badawczych pod nr 26.

 

Badania prowadzone w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej obejmują ocenę właściwości toksycznych substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.

 

 

Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, które wykonuje badania komercyjne w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, jest obecnie jedynym laboratorium w województwie lubelskim posiadającym Certyfikat DPL. Również, jako jedyne w Polsce, wykonuje badania w zakresie ekotoksyczności na rybim modelu Danio rerio. Jest czwartym w kraju laboratorium uniwersyteckim ze wspomnianym Certyfikatem oraz jednym z pięciu laboratoriów wykonujących badania toksykologiczne. W skali kraju działa jedynie 38 laboratoriów posiadających Certyfikat DPL.

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna jest systemem zapewnienia jakości badań, określającym zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane i sprawozdawane.

 

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stosuje się w nieklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów, genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz chemikaliów  stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym. Badania, do których stosuje się zasady DPL, obejmują badania w laboratoriach, badania w szklarniach i badania polowe.

 

Wśród korzyści, jakie dają badania prowadzone w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, wymienić należy m.in.:

  • uznawanie za wiarygodne wyników badań przez kraje partnerskie w ramach porozumienia o wzajemnym uznawaniu danych MAD (Mutal Acceptance of Data), które pozwala na unikanie powielania badań substancji w tym samym kraju oraz chroni przed cierpieniem zwierzęta laboratoryjne;
  • potwierdzenie kompetencji do wykonywania określonego zakresu badań wg ogólnoświatowych, przyjętych kryteriów i pewność, że uzyskane wyniki są rzetelne, bezstronne i wiarygodne oraz mogą być uznawane nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym;
  • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
  • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami oraz prezentacja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
  • nawiązanie i rozszerzenie współpracy z partnerami biznesowymi oraz przemysłem.

 

Kierownik Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dr Mirosław Łańcut wskazuje ponadto, że „komercyjny charakter badań prowadzonych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zwiększa również prestiż uczelni poprzez dołączenie jej do nielicznych jednostek posiadających wysoko certyfikowane laboratoria, a także znaczenie na rynku komercyjnych badań laboratoryjnych”.

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie