Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

30.11.2020

Przedłużenie naboru wniosków o granty w Inkubatorze Innowacyjności 4.0 - do 14 grudnia 2020 roku

Nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu grantowego na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności  został przedłużony do dnia 14 grudnia br. (poniedziałek) godz. 15.00.


O finansowanie projektów mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Medycznego, którzy prowadzą badania naukowe.
Wsparcie przedwdrożeniowe w ramach grantu ma na celu podniesienie gotowości technologicznej zgłoszonych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, tak aby w ich wyniku powstał produkt, przygotowany do komercjalizacji i wdrożenia.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości nie wyższej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Wydatki w ramach prac przedwdrożeniowych mogą obejmować następujące kategorie kosztów:

   - zakupu materiałów, surowców
    -zakupu wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie związanych bezpośrednio z planowanym wdrożeniem ( bez środków trwałych)
    -wynagrodzenia pracowników zespołu (personel badawczo – naukowy i techniczny) w zakresie związanym z prowadzonymi pracami przedwdrożeniowymi.
    -zakupu usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Przeprowadzenie dodatkowych testów laboratoryjnych niezbędnych do dopracowania lub dostosowania wyników prac badawczych do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Obligatoryjny dla każdego wniosku jest zakup (łącznie): przygotowania analizy rynku, wyceny praw własności przemysłowej i strategii komercjalizacji zgłoszonych projektów.

 

Wnioski można składać w siedzibie Centrum Transferu Wiedzy Chodźki 7 pokój 104, 106.

Za złożone w terminie zostaną uznane wnioski, które wpłyną w wersji elektronicznej do dnia 14 grudnia br do godz. 15.00 na adres transfer.wiedzy@umlub.pl a wersja papierowa zostanie dostarczona w terminie 5 dni od przesłania wersji elektronicznej.


Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy, a odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

  • Pani Marta Jankowska - Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy , tel. 81 4485160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl,
  • Pani Agnieszka Sędłak tel. 81 448 51 60, e-mail:  agnieszka.sedlak@umlub.pl,
  • Pani Agnieszka Borzęcka, tel.  81 448 51 63, e-mail: agnieszka.borzecka@umlub.pl


Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).


 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Biuro

Prorektora ds.  Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.dudka@umlub.pl

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie