Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

21.08.2019

Działanie 1.2 Badania celowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

W ramach działania 1.2 Badania celowe o dofinansowanie mogą starać się mikro, małe średnie i duże przedsiębiorstwa.
 

Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia  w ramach tego Działania będą m.in.: koszty najmu, dzierżawy oraz utrzymania powierzchni przeznaczonej na realizację projektu oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, niezbędnych do realizacji projektu, w zakresie i przez okres w jakim dana aparatura/sprzęt są wykorzystywane do realizacji projektu.

 

Przedsiębiorca w ramach realizowanego projektu może również otrzymać dofinansowanie na koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także koszty ekspertyz i analiz. Środki przeznaczone na realizację Działania 1.2 wspierają rozwój nowoczesnych technologii oraz zapewniają wyższy poziom komercjalizacji wyników badań w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu, prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami naukowymi. Rezultaty badań powinny trafiać bezpośrednio do przemysłu w postaci innowacyjnych produktów i procesów.

 

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU:

 

  • Minimalna wartość projektu: 80 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN
  • Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN
  • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000,00 PLN

 

Termin składania wniosków: od 31-08-2019 r. do 30-09-2019 r.

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-928-1_2_badania_celowe.html

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie