Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

17.01.2017

Innochem

– Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich dwóch dekad sprzedaż wyrobów chemicznych zwiększyła się pięciokrotnie, a eksport produktów z Polski znajduje się w ścisłej czołówce. Dlatego poprzez program Innochem wspieramy polskich przedsiębiorców z branży chcących inwestować w badania i prace rozwojowe, które przełożą się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Wierzę, że ta wspólna z PIPC inicjatywa stanie się krokiem milowym w rozwoju polskiego sektora chemicznego – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

W ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty badawcze w branży chemicznej. Budżet konkursu wynosi 180 mln. zł, a jeden projekt może otrzymać od 1 do 20 mln. zł. Projekty powinny uwzględniać badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same tylko eksperymentalne prace rozwojowe. Wnioskodawcami w konkursie Innochem mogą być pojedyncze przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw. Nabór wniosków trwa od 1 marca do 28 kwietnia 2017r.

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

- dostosowanie surowców do nowych zastosowań,

- technologie oczyszczania odpadowych/zanieczyszczonych surowców pozwalające na ich zastosowanie w syntezach organicznych i nieorganicznych,

- zagospodarowanie  produktów  ubocznych  i  odpadów powstałych podczas standardowych procesów produkcyjnych

- pozyskiwanie i zastosowanie surowców naturalnych

- otrzymywanie  i  zastosowanie  surowców  uzyskanych z recyclingu

- modyfikacja  wybranych  technologii  rafinacji i przerobu  ropy naftowej

- technologie wytwarzania produktów na bazie frakcji Cn

- technologie wytwarzania olejów hybrydowych

- badania nad udoskonaleniem istniejących oraz wdrożeniem nowych rodzajów biopaliw

- synteza, badania  właściwości  i  opracowanie  dodatków funkcyjnych do ropy naftowej i paliw płynnych

- nowe  sposoby  prowadzenia  procesów  jednostkowych w przemysłowej  syntezie organicznej   i   nieorganicznej   oraz   metody   wydzielania i oczyszczania substancji chemicznych

- rozwój technologii otrzymywania produktów i półproduktów bazowych  wykorzystywanych  w  innych  procesach  wytwórczych  oraz  dodatków stosowanych w produktach chemicznych.

- podniesienie  efektywności  wykorzystania  składników pokarmowych z nawozów  (otoczkowanie,  inhibitory,  kontrolowane  uwalnianie składników pokarmowych w czasie, nowe technologie nawożenia)

- badania nad dodatkami polepszającymi właściwości fizyczne nawozów

- nowoczesne  technologie  produkcji  nawozów  z  dodatkam i innych składników pokarmowych (w  tym  z wykorzystaniem surowców odnawialnych oraz organicznych)

- modyfikacja właściwości  wielkotonażowych  tworzyw polimerowych w celu rozszerzenia zastosowań i przedłużenia łańcucha produkcyjnego

- badania  i  rozwój  polimerów  i  polimerowych  tworzyw specjalistycznych

- technologie  wytwarzania  polimerów  i  tworzyw biodegradowalnych/biorozkładalnych

- zastosowanie metod radiacyjnych do wytwarzania i modyfikacji polimerów i materiałów polimerowych

- nowe specjalistyczne dodatki do materiałów polimerowych

- opracowanie nowych certyfikowanych materiałów odniesienia do kontroli jakości substratu i produktu

- technologie  przetwarzania  monomerów  i  półfabrykatów powstających  w  jego  procesie  wytwórczym  do  wysokomarżowych  produktów specjalistycznych

- sensory i biosensory polimerowe

- technologie  wytwarzania materiałów i tworzy w konstrukcyjnych na bazie polimerów i dodatków do nich

- nowe  metody  modyfikacji  tworzyw  polimerowych  w  procesie przetwórstwa

- nowe  formulacje  środków  ochrony  roślin  (kompozycje, metody   wytwarzania,   adiuwanty,   safenery)   oraz   metody   kontroli   i   zwalczania szkodników, ich zastosowania, skuteczność i wypływ na środowisko

- technologie  wytwarzania  substancji  aktywnych  środków ochrony roślin

- poszukiwanie   innowacyjnych   naturalnych   i   syntetycznych substancji  aktywnych  środków  ochrony  roślin  i  produktów  biobójczych  oraz technologie ich produkcji

- nanomateriały i nanotechnologie

- katalizatory i reagenty chemiczne

- technologie wytwarzania produktów z surowców pochodzenia naturalnego

- recykling materiałowy i chemiczny

- technologie materiałów hybrydowych

- technologie materiałów kompozytowych

- ogniwa paliwowe i materiały do ich konstrukcji

- pozyskiwanie, przetwarzanie i magazynowanie energii z wykorzystaniem nanotechnologii

- technologie  przetwarzania  odpadów  ukierunkowane  na wytwarzanie  alterna tywnych materiałów na potrzeby wytwarzania i magazynowania energii

- optymalizacja    chemicznych    procesów wytwórczych/technologii

- rozwój metod diagnostycznych nakierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa i przedłużenie okresu użytkowania infrastruktury

- zmniejszenie energochłonności i surowcochlonności procesów chemicznych

- zmniejszenie stopnia oddziaływania procesów chemicznych na środowisko naturalne

 

szczegółowe informacje na stronie konkursu

 

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:
- w  zakresie  finansowym  (kwalifikowalność  kosztów,  wskaźniki,  budżet projektu)  
na  adres mailowy: innochem-finanse@ncbr.gov.pl

- w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach)
na adres mailowy: innochem@ncbr.gov.pl

Osobyprzewidzianedo kontaktu w sprawach ogólnych (innych niż finansowe):

tel. + 48 22 3907 158 (Dorota Palijczuk)

tel. + 48 22 3907 267 (Magdalena Garlińska)

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie