Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

Pozytywnie w nowy rok

Co przyniesie nowy rok? Podwyższone pensje wystarczą na podwyższone ceny? Kiedy wypada w tym roku koniec świata? Wszystko wskazuje na to, że 2017 będzie rokiem innowacji. Oto dlaczego.

 

 

1 stycznia weszła  w życie „Ustawa o zmianie niektórych przepisów określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej”, tzw. Mała ustawa o innowacyjności. Zmiany mają sprawić, że współpraca przedsiębiorców z uniwersytetami będzie bardziej elastyczna, łatwiejsze będą komercjalizacja wyników badań i zdobywanie dofinansowania z UE na innowacyjne projekty badawczo wdrożeniowe. Miarodajnym efektem wprowadzonych udogodnień ma być osiągnięcie w 2020 roku poziomu wydatków na B+R o wysokości 1,7% PKB

Kilka istotniejszych zapisów ustawy:

  1. Własność intelektualna wnoszona do spółki jest zwolniona z podatku dochodowego.

Do tej pory wysokie podatki były przyczyną likwidacji wielu spółek powoływanych z myślą o komercjalizacji wyników badań. Prawa własności intelektualnej jako wkład niepieniężny mogą zostać wniesione do spółki przez publiczne jednostki badawcze w celu pokrycia kapitału zakładowego. W zamian za to jednostka naukowa otrzymuje udziały w danej spółce. Akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną także nie będą opodatkowane.

 

  1.  Jednostki naukowe będą miały obowiązek przeznaczania 0,5% środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować proces komercjalizacji oraz włączyć go do całościowej strategii jednostek naukowych. W każdej dziedzinie wiedzy komercjalizacja wygląda nieco inaczej, inne są w związku z tym koszty. O ile opłaty za ochronę patentową dla każdego wynalazku są takie same, to na przykład proces wprowadzenia na rynek nowego leku wymaga długotrwałych badań klinicznych. Od powstania pomysłu na lek do momentu, kiedy trafi on do rąk lekarzy i będzie szeroko stosowany, mija zwykle od 12 do 15 lat, ze względu na restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności.

 

  1. Deregulacja uwłaszczenia naukowców

Nowe przepisy przewidują, że procedura komercjalizacji będzie opcjonalna. Naukowiec w momencie zgłaszania informacji o wynikach badań (tzw. notyfikacja) będzie mógł w ciągu  14  dni złożyć  oświadczenie o  zainteresowaniu  komercjalizacją.  Złożenie  oświadczania  będzie  rodziło  po  stronie uczelni  obowiązek  wydania  decyzji  o  komercjalizacji. Jeśli pracownik naukowy nie wyrazi zainteresowania nabyciem praw majątkowych do swoich wynalazków, będą one należały do uczelni.

 

5.  Udziały w korzyściach z komercjalizacji będą przysługiwały autorom wynalazków bezterminowo. Do tej pory wynalazcy czerpali zyski z komercjalizacji tylko przez 5 lat. To zdecydowanie zbyt krótki czas, ponieważ działalność innowacyjna ma to do siebie, że zysk nigdy nie jest natychmiastowy. Opatentowane rozwiązanie nie zawsze jest gotowym produktem, a im bardziej innowacyjne są wyniki badań tym trudniej oszacować korzyści z komercjalizacji na 5 lat w przód.

 

6.  Wydłużenie możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R z 3 do 6 lat.

Wynika to z faktu, że na zwrot z inwestycji w badania i rozwój jest odroczony w czasie. Dotychczasowy okres 3 lat był nieproporcjonalny do rzeczywistego czasu oczekiwania na wymierne efekty poniesionych kosztów. Teraz można przesunąć odliczenie o 6 lat.

 

7.  Zwrot gotówkowy dla powstających przedsiębiorstw (pierwsze dwa lata działalności).

Przedsiębiorca, który w danym roku poniósł wydatki na B+R i jednocześnie nie osiągnął zysku, będzie mógł otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 % (w zależności od sposobu rozliczania się) potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Pozwoli to zrekompensować ryzyko, jakie niewątpliwie wpisane jest w prowadzenie prac badawczo rozwojowych. Często przecież polegają one na stworzeniu  produktu, którego nikt nigdy wcześniej nie widział. Warto jednak podejmować to ryzyko, bo zysk może okazać się znacznie większy niż bezpieczne inwestycje. Omawiany zwrot to tylko jeden z wielu sposobów zmniejszenia tego ryzyka. Najważniejszy jest porządny research.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie