Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

23.11.2016

Rodzaje innowacji

 

Kryteriów podziału innowacji jest wiele. Dziś krótko scharakteryzujemy te rodzaje innowacji, które znajdują się we wzorze formularza opinii o innowacyjności, przeznaczonym do załączania do wniosków o dofinansowanie ze środków UE. W zależności od konkursu niektóre rodzaje innowacji są wyżej punktowane, a w innych dodatkowe punkty są przyznawane za jednoczesne wdrożenie kilku rodzajów innowacji. Dlatego warto zapoznać się z rozróżnieniem, którym posługują się Ci, którzy oceniają wnioski o dofinansowanie

 

Innowacja procesowa to nowa lub znacząco ulepszona metoda produkcji. Polega na wprowadzeniu takich rozwiązań, które przyspieszają, wspomagają bądź automatyzują rutynowe procesy w danym przedsiębiorswie. Czyli innowacja procesowa nie dotyczy bezpośrednio finalnego produktu, ale sprawia, że jego wytwarzanie, dystrybuowanie czy testowanie jest lepsze. (szybsze, bezpieczniejsze, bardziej precyzyjne). W ocenie projektu pod względem innowacyjności procesowej pod uwagę będą brane takie elementy jak nowoczesność wprowadzanych zmian technologicznych, ich użyteczność oraz opłacalność wykorzystania nowej technologii produkcji.

 

Na przykład

- nowe wyposażenie związane z produkcją nowych lub ulepszonych produktów,
- laserowo tnące narzędzia,
- zautomatyzowane pakowanie,
- wspomagany komputerowo rozwój produktu,
- skomputeryzowane wyposażenie do kontroli jakości produkcji,
- ulepszone testowanie wyposażenia do monitorowania produkcji
 

filmik PARP - innowacja procesowa

 

 

Innowacja produktowa to wyrób lub usługa, które są nowe bądź znacząco udoskonalone pod względem cech lub zastosowań. Wprowadzane zmiany dotyczą w tym wypadku oferowanego przez przedsiębiorstwo produktu. Innowacja produktowa obejmuje ulepszenia technicznych parametrów, stosowanych materiałów i komponentów, oprogramowania, oraz rozwiązania które ułatwiają użytkowanie istniejącego już produktu. Nowe zastosowanie też można określić jako innowację produktową. W sektorze usług, oprócz wprowadzenia całkowicie nowej usługi, innowacją może być także ulepszenie sposobów dostarczania usług i dodawanie do istniejących usług nowych funkcji. Główną zaletą wdrażania innowacji produktowych jest poszerzenie oferty firmy, a co za tym idzie dostęp do nowych rynków. W ocenie projektu pod względem innowacyjności produktowej pod uwagę będą brane takie elementy jak nowość, wzrost użyteczności i możliwość wdrożenia.


Na przykład 

- wprowadzenie systemu hamulcowego ABS

- pierwszy przenośny odtwarzacz mp3

- pióro, które rejestruje nacisk i tempo pisania

- wprowadzenie obsługi konta bankowego przez internet

 

filmik PARP - innowacja produktowa

 

 

Innowacje procesowe i produktowe stanowią kryterium merytoryczne w większości działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Ponadto w Poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP więcej punktów dostaną te projekty, które zakładają wdrożenie dwóch innowacji jednocześnie.

 

Szczegółowe kryteria oceny projektów w konkursach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Zachęcamy do kontaktowania się z konsultantami, którzy pomogą wypełnić wnioski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 22 39 07 401

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:  801 33 22 02

Ministerstwo Rozwoju: 222 500 130

 

 

Innowacje nietechnologiczne

 

organizacyjna - to zmiana strategii zarządzania w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie takich innowacji ma usprawniać działania pracowników, relacje z otoczeniem firmy i inne administracyjno - logistyczne procesy. Dzięki temu można lepiej wykorzystać czas i zasoby.

 

Na przykład 

- wprowadzenie outsourcingu

- nowe sposoby współpracy z instytucjami badawczymi lub klientami
- nowe systemy edukacji i szkoleń pracowników, nowe systemy motywacyjne
- wprowadzenie po raz pierwszy systemów zarządzania produkcją, jakością oraz łańcuchem dostaw
 

 

marketingowa - to zmiany w wyglądzie produktu lub opakowania, wizerunku firmy, zmiany metod sprzedaży dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Wprowadzenie takich innowacji pozwala lepiej zaspokoić potrzeby klientów raz dotrzeć do nowych grup odbiorców. Powyższe zmiany w zakresie metod marketingowych muszą być częścią nowej strategii marketingowej danej firmy – strategii różniącej się istotnie od koncepcji i strategii marketingowych dotychczas przez tę firmę stosowanych. Innowacją marketingową będzie także opracowanie nowego znaku towarowego i jego zastosowanie. W szerszym znaczeniu innowacja marketingowa obejmuje kreowanie nowych potrzeb rynku. Nie zalicza się do niej zmian sezonowych, regularnych czy rutynowych. 

 

Na przykład

- nowe opakowania - śpiwające, świecące, zaprojektowane przez znaną osobę itp. 

- wprowadzenie programu lojalnościowego

- zakupienie sprzętu diagnostycznego do salonu kosmetycznego jako element budowania wizerunku profesjonalisty. 

- nowaj metoda korekty cen produktów w zależności od popytu

 

filmik PARP - innowacja marketingowa

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie