Centrum Transferu Wiedzy

Aktualności

18.11.2016

V4-Korea Joint Call for Proposals

Gospodarka Korei Południowej należy do najbardziej innowacyjnych na świecie. W ramach współpracy państw Grupy Wyszechradzkiej z Koreą Południową, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Wsparciem mogą zostać objęte badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe), przemysłowe oraz prace rozwojowe. Zakres tematyki konkursu: chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and Chemical engineering. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt. Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2017
 
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
- Jednostki naukowe
- Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
- Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)
 
Szczegółowe informacje i dokumenty na stronie NCBiR
 
Seoul, fot.: finnair.com
Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie