O projekcie

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „ Inkubator Innowacyjności 2.0”

 

Cel projektu

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31.03.2020 przez konsorcjum naukowo – przemysłowe, którego liderem jest Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz KUL Creative Sp. z o.o.

 

Projekt przewiduje trzy rodzaje wsparcia:

1Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, wyłonionych w procedurze konkursowej. Wybrane zostaną co najmniej 2 tematy o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, kierowane przez naukowców UM, którzy otrzymają środki (maksymalnie 100 tys. zł) na sfinansowanie wydatków takich jak:

  • wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz;
  • koszty przystosowania produktu do potrzeb nabywcy lub jego udoskonalenie;
  • wydatki na zakup materiałów i surowców;
  • koszty wyceny wyników badań i przygotowanie strategii komercjalizacji;
  • wynagrodzenia dla członków zespołu.

2. Dofinansowanie ochrony własności intelektualnej dla co najmniej 1 rozwiązania możliwego do opatentowania w procedurze krajowej lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w procedurze europejskiej lub międzynarodowej.

3. Promocja oraz prezentacja na wystawach i targach typu „science to bussines” wybranych tematów naukowych mających wysoki potencjał komercjalizacyjny. W ramach budżetu projektu istnieje możliwość finansowania m.in. opłaty targowej/wystawowej, transportu oraz zakwaterowania w miejscu organizacji imprezy targowej oraz przygotowania materiałów informacyjnych.

Zgodnie z założeniami konkursowymi programu „Inkubator Innowacyjności” dofinansowane mogą zostać wyłącznie wyniki badań wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wsparciem mogą zostać objęte wyniki badań, co do których prawa własności intelektualnej należą do Uczelni w całości lub części, o ile uczelnia uprawniona jest do ich komercjalizacji w drodze umowy z pozostałymi współuprawnionymi.

Decyzję o udzieleniu i zakresie wsparcia w ramach projektu podejmuje Rada Inwestycyjna, w skład której wchodzą głównie przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Projekt „Inkubator Innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm, organizacji i różnych instytucji - określenia swoich potrzeb. Na Uniwersytecie Medycznym zaplanowano 2 takie spotkania pod szyldem „Poranek z Innowacją”.

 

Fundusze i Koordynatorzy

Projekt jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obsługę projektu prowadzi Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego, które buduje spośród swoich pracowników zespół Brokerów Innowacji. Brokerzy będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie i koordynowanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co docelowo ma przyczynić się do faktycznego zastosowania wyników badań w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

 

Kontakt:

 

Pytania w sprawie projektu i naboru można kierować do :

 

Marta Jankowska – Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy

tel. 81 448 51 60, 81 448 51 63

e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie