Vademecum

Baza wiedzy - słowniczek

Źródła: słownik innowacji PARP, wikipedia

 

 A

 

AIPPI - Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej, światowa, niekomercyjna, pozarządowa organizacja, której celem jest tworzenie i rozwój polityki w zakresie prawa dotyczącego ochrony własności intelektualnej. Skupia prawników, rzeczników patentowych, uczonych oraz osoby prawne. Powstała w 1897 r. Polski oddział ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Bluszczańskiej 73.

 

APARATURA NAUKOWO BADAWCZA –  zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych, zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.

 

ANIOŁ BIZNESU – doświadczony, indywidualny, prywatny inwestor, który inwestuje swoje pieniądze w przedsięwzięcia będące w bardzo wczesnych fazach rozwoju. Są to najczęściej pomysły ryzykowne, innowacyjne, ale bardzo obiecujące. Głównym źródłem zysków inwestora jest wzrost wartości przedsiębiorstwa, a w konsekwencji posiadanych udziałów. Zaangażowanie anioła biznesu w przedsięwzięcie trwa zazwyczaj od 3 do 6 lat. Po tym okresie anioł odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na wzroście wartości przedsięwzięcia. Ponieważ aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał, decyzje o inwestycji podejmują w pełni samodzielnie, często subiektywnie. Najczęściej zrzeszają się w sieci aniołów biznesu, które pomagają we wstępnej selekcji projektów, oraz instruują  przedsiębiorców poszukujących finansowania na temat przygotowywania projektów. W Polsce największą siecią aniołów biznesu jest Lewiatan Business Angels działający przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W Unii Europejskiej największą siecią aniołów biznesu jest European Business Angels Network. Istnieją również inne formy organizacyjne aniołów biznesu, jak np. kluby, fundusze i grupy. Często w przedsięwzięcia, które zostały uruchomione dzięki aniołom biznesu, w późniejszych fazach rozwoju inwestują fundusze venture capital.

 

B

 

BADANIA KLINICZNE – badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.

 

BADANIA PATENTOWE – poszukiwanie w literaturze patentowej informacji potrzebnych  a) naukowcom do wyznaczania kierunków badań i wykorzystywania cudzych wynalazków do własnej pracy badawczej (na zasadach prawnie dozwolonego naśladownictwa)  b) urzędom patentowym do weryfikowania zgłoszonych patentów, c) przedsiębiorcom do wyszukiwania wynalazków, które mogą wdrożyć w swoich firmach.

Badania te dzieli się na:

1) podstawowe: rozeznanie patentowe, badanie czystości patentowej, zdolności patentowej oraz kompleksowe badania patentowe;

2) specjalne: dla potrzeb planowania i prognozowania rozwoju techniki, opracowań normalizacyjnych, potrzeb handlu zagranicznego i rozwoju wynalazczości, a także – badania wzorów i znaków towarowych.

Prowadzeniem badań zajmują się głównie urzędy patentowe (w związku rozpatrywaniem zgłoszeń patentowych) oraz rzecznicy patentowi i służby wynalazczości (w związku ze zgłaszaniem innowacji technicznych do opatentowania oraz wdrażaniem nowych wyrobów technologii i usług).

Oznaczenia klasyfikacji związane z medycyną:

A01H NOWE ODMIANY ROŚLIN LUB SPOSOBY ICH OTRZYMYWANIA; ROZMNAŻANIE ROŚLIN Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK HODOWLI TKANKOWEJ

 

A01N KONSERWOWANIE CIAŁ LUDZKICH  LUB  ZWIERZĘCYCH  LUB  ROŚLIN  LUB  ICH  CZĘŚCI; (konserwowanie  żywności A23); BIOCYDY,  NP.  JAKO  ŚRODKI  DEZYNFEKCYJNE, SZKODNIKOBÓJCZE,CHWASTOBÓJCZE (paraty do   celów   medycznych,   dentystycznych   lub  toaletowych,   hamujace   bądź zapobiegające   wzrostowi   oraz   namnażaniu   sięnieporządanych  organizmów A61K);  ŚRODKI  DO  ODSTRASZANIA  LUB  WABIENIA  SZKODNIKÓW; REGULATORY WZROSTU ROŚLIN (połączenie środków szkodnikobójczych z nawozami C05G)

 

A01P DZIAŁANIE   REGULUJĄCE   ZWIĄZKÓW   LUB   PREPARATÓW   CHEMICZNYCH   Z   ZAKRESU   BIOCYDÓW,   ŚRODKÓW DO ODSTRASZANIA I WABIENIA SZKODNIKÓW LUB REGULATORÓW WZROSTU ROŚLIN

 

B01J  PROCESY  CHEMICZNE  LUB  FIZYCZNE,  NP.  KATALIZA,  CHEMIA  KOLOIDÓW; URZĄDZENIA  DO  TEGO  CELU (procesy lub urządzenia do specjalnych zastosowań, patrz klasy odpowiednie dla tych procesów lub urządzeń, np. F26B 3/08)

B01L  LABORATORYJNE  APARATY  CHEMICZNE  LUB  FIZYCZNE  DO  OGÓLNEGO STOSOWANIA (aparaty  do  celów  medycznych  lub  aparaty  farmaceutyczne  A61;  aparaty  do  celów przemysłowych  lub  aparaty  laboratoryjne,  których  konstrukcję  i  działanie  można  porównać  do  konstrukcji  i  działania  podobnych  aparatów  przemysłowych  patrz  odpowiednie  klasy  dotyczące aparatów  przemysłowych,  zwłaszcza  B01  i  C12;  aparaty  do  rozdzielania  lub  destylacji  B01D;  urządzenia  do  mieszania  B01F;  atomizeryB05B; sita B07B; korki, zatyczki B65D; manipulacja cieczami ogólnie B67; pompy próżniowe F04; lewary F04F 10/00; kurki,  kurki  odcinające  F16K;  rury,  złącza  rurowe  F16L;  aparaty  specjalne  przystosowane  do  badania  i  analizy  materiałów  G01,  zwłaszcza G01N; aparaty elektryczne lub optyczne, patrz odpowiednie klasy w działach G i H.

C01 CHEMIA NIEORGANICZNA

01F         POMIAR         OBJĘTOŚCI,  PRZEPŁYWU  OBJĘTOŚCIOWEGO,  PRZEPŁYWU  MASOWEGO  LUB  POZIOMU  CIECZY; ODMIERZANIE OBJĘTOŚCIOWE

G01G   WAŻENIE

G01H   POMIAR DRGAŃ MECHANICZNYCH LUB FAL NADDŹWIĘKOWYCH, DWIĘKOWYCH      LUB  PODDŹWIĘKOWYCH

G01J POMIAR NATĘŻENIA, PRĘDKOŚCI, SKŁADU WIDMA, POLARYZACJI, FAZY LUB   CHARAKTERYSTYK   IMPULSOWYCH ŚWIATŁA  PODCZERWONEGO,  WIDZIALNEGO  LUB  NADFIOLETOWEGO; KOLORYMETRIA; PIROMETRIA PROMIENIOWANIA [2]

G01K POMIAR TEMPERATURY; POMIAR ILOŚCI CIEPŁA; CZUJNIKI TERMOMETRYCZNE   NIEPRZEWIDZIANE  GDZIE INDZIEJ.

G01N  BADANIE LUB ANALIZA   MATERIAŁÓW PRZEZ OKREŚLANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI   CHEMICZNYCH LUB FIZYCZNYCH

G01Q  TECHNIKI LUB  URZĄDZENIA  SONDUJĄCE; ZASTOSOWANIE  TECHNIK  SONDUJĄCYCH, NP. MIKROSKOPIA ZE SKANUJĄCĄ SONDĄ

 

BENCHMARKING – metoda uczenia się i wprowadzania zmian w organizacji. Słowo wywodzi się od słowa „benchmark”, co oznacza punkt wyjściowy, punkt odniesienia, punkt orientacyjny lub przedmiot stanowiący bazę do porównań. Składa się z czterech podstawowych elementów: identyfikacji przedmiotu benchmarkingu, analizy informacji, projektowania zmian oraz wdrażania lepszych rozwiązań. Jest to technika, która pozwala poprzez obserwacje i istniejące przykłady, poznać najlepsze w swojej klasie rozwiązania i wdrożyć je do działania. Pozytywne naśladownictwo, jak inaczej można nazwać benchmarking, jest sposobem uczenia się i adaptacji, z niewielkim ryzykiem popełnienia błędów.

 

B+R - Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D (od ang. research and development) – systematyczne, zespołowa działalność o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest odkrywanie nowych zależności i związków elementów danej dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki, technologii, metodologii. Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie. Badania i Rozwój to przenikające się procesy zmierzające do przewagi konkurencyjnej dzięki innowacji.

 

BIZNESPLAN –  dokument zawierający wytyczne prowadzenia działalności gospodarczej. Musi być długofalowy i kompleksowy. Pełni dwie podstawowe funkcje: wewnętrzną – przeznaczony jest dla: zarządu, rady nadzorczej, właścicieli, związków zawodowych, oraz funkcję zewnętrzną – sporządzany jest dla banków, potencjalnych inwestorów, fundacji, agend rządowych).

Elementy biznesplanu przedsięwzięcia innowacyjnego:

1. Streszczenie robocze najważniejszych części biznes planu.

2. Idea innowacyjnego biznesu, cele przedsięwzięcia.

3. Plan marketingowy, obejmujący:

– opis produktu/usług (zakres wymaganych prac rozwojowych ? w jakim stopniu produkt/usługa jest unikalny?; ochrona patentowa?),

– opis rynku (rynek docelowy, podaż i popyt na rynku, ocena chłonności rynku),

– charakterystykę konkurentów,

– ceny,

– kanały dystrybucji,

– instrumenty promocji.

4. Plan produkcji, obejmujący:

– gdzie i jak produkt/usługa będzie realizowany?

– opis technologii,

– niezbędne atesty i licencje,

– potrzebne środki i inwestycje,

– źródła finansowania inwestycji,

– zdolności produkcyjne,

– plan produkcji,

– koszty produkcji

– zaopatrzenie,

– wymogi ochrony środowiska.

5. Plan organizacji i zarządzania:

– schemat organizacyjny,

– zasady zarządzania.

6. Plan zatrudnienia:

– struktura zatrudnienia,

– płace,

– szkolenia.

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

8. Plan finansowy, obejmujący:

– plan rachunku wyników,

– plan nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia,

– plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy,

– plan źródeł finansowania przedsięwzięcia,

– plan przepływów pieniężnych,

– plan bilansu.

9. Ocena ekonomiczno-finansowa

– ocena finansowa,

– ocena efektywności.

10. Ocena ryzyka, zawierająca:

– scenariusz bazowy,

– scenariusz optymistyczny,

– scenariusz pesymistyczny.

 

 C

 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII –  jednostka organizacyjna zajmująca się wdrażaniem wyników badań. Głównym celem działalności uczelnianych działów transferu technologii jest organizacja szerokiej płaszczyzny kontaktów między badaniami a przemysłem, aby mnożyć zyski uczelni z komercjalizacji wiedzy pracowników.

 

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE – status przyznawany przedsiębiorcom przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Takie firmy są zwolnione z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Mogą tworzyć fundusz innowacyjny, zaliczyć w koszt uzyskania przychodu koszty prac rozwojowych w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne. CBR-y są jednostkami naukowymi w rozumieniu Ustawy. Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R

Status centrum może uzyskać przedsiębiorca, którego:

Co najmniej 20% przychodów netto stanowi sprzedaż własnych usług badawczo rozwojowych. Nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

 

 

CZYSTOŚĆ PATENTOWA – Właściwość wynalazku polegająca na tym, że korzystanie zeń nie narusza praw wyłącznych innej osoby (np. cudzego patentu).

 

 D

 

DOBRE PRAKTYKI – Sprawdzone, zastosowane z sukcesem działania, rozwiązania organizacyjne. W odniesieniu do pojęcia benchmarkingu, dobre praktyki są tym wzorcem, którego szukamy za pomocą benchmarkingu. Dobrymi praktykami dla danej organizacji będą te rozwiązania i działania, których wdrożenie spowoduje osiąganie lepszych wyników.

 

 E

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - to sieć około 600 organizacji europejskich, w tym izb handlowych, regionalnych agencji rozwoju i ośrodków transferu technologii na uczelniach wyższych oraz około 4 tys. doświadczonych specjalistów z 49 krajów, której zadaniem jest wspieranie małych przedsiębiorstw i doradzanie im w kwestii unijnych strategii politycznych, programów i możliwości finansowania.

W skład Enterprise Europe Network wchodzą też podmioty spoza UE: z Turcji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Norwegii, Islandii, Armenii, Ukrainy, Izraela, Szwajcarii, Chin, USA, Meksyku, i in

Sieć Enterprise Europe Network świadczy pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, które szukają partnerów w innym kraju UE, potrzebują porad dotyczących sposobu pracy nad innowacyjnymi projektami lub chcą poznać zasady ubiegania się o dofinansowanie z europejskich środków na badania naukowe.

Zadaniem sieci jest zachęcanie firm do współpracy ponad granicznej. Sieć jest źródłem informacji i porad w zakresie zasad funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim dla firm, którym często trudno jest nadążyć za zmianami w unijnych przepisach i polityce. Sieć informuje również przedsiębiorstwa o dostępnych źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw ze środków unijnych. Działania sieci koncentrują się na udostępnieniu MŚP pełnego zakresu świadczonych usług, niezależnie od tego, do którego ośrodka przedsiębiorca się zwróci.

Rolą sieci jest także umożliwienie Komisji Europejskiej pełniejszej orientacji w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony sieć zgłasza Komisji, czy unijne strategie i inicjatywy odpowiadają wymogom firm i czy nie utrudniają swobodnego rozwoju konkurencyjności i innowacyjności.

 

F

 

FORESIGHT - Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian.

Narzędzia foresightu:

1. Metody eksploratywne (exploratory methods) wychodzące z oceny sytuacji obecnej, określające zdarzenia i wyznaczające trendy, które zaistnieją w przyszłości. Metody te opierając się albo na ekstrapolacji danych z przeszłości, albo na ocenie przyczyn dynamiki zmian, umożliwiają znajdowanie odpowiedzi na pytanie „co się zdarzy, jeśli. .?” tzn. umożliwiają poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o konsekwencje możliwego rozwoju lub możliwych zdarzeń, które mogą pojawić się jako efekt tych trendów.

2. Metody ilościowe, opierają się na liczbowym przedstawieniu przyszłości (ekstrapolacja trendów, symulacyjny modeling, analizy „cross-impact”, systemy dynamiczne); metody jakościowe, stosowane są wówczas, gdy podstawowe trendy rozwojowe trudno jest zidentyfikować przy pomocy wskaźników. Zastosowanie mają w tym przypadku różne formy tzw. kreatywnego myślenia np. burza mózgów.

3. Metody wykorzystujące wiedzę ekspertów, pozwalające na formułowanie strategii długofalowej, do których zalicza się: metodę delficką, panel ekspertów, burzę mózgów, mindmaping, seminaria, analizy scenariuszowe, analizy SWOT.

4. Metody użyte do identyfikacji kluczowych punktów akcji, determinujących planowanie strategiczne, m.in.: key technology, relevance tree, analizy morfologiczne. Do tworzenia sformalizowanej wizji przyszłości w długim okresie stosuje się często równocześnie różne metody i techniki służące prowadzeniu analiz scenariuszowych

 

FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO - Jest to rodzaj inwestycji Capital Venture. Profesjonalny podmiot wyspecjalizowany w inwestycjach w projekty znajdujące się w fazie zasiewu/seed oraz w fazie startu. Obecnie w Polsce brakuje takich podmiotów, jest ich niewiele. Inwestycje typu seed (faza zasiewu) należą do najtrudniejszych dla funduszy venture capital, ponieważ:

  a) mają wysoki poziom ryzyka technicznego, rynkowego oraz związanego z zarządzaniem przyszłą firmą i jej rozwojem;

 b) niekorzystny stosunek kosztów związanych z oceną projektu inwestycyjnego do wielkości inwestycji – inwestycje w fazie seed należą do najmniejszych (zwykle poniżej 1 mln zł), a nakłady na ocenę projektu pracy są porównywalne z innymi fazami;

c)typowy dla wczesnych faz rozwojowych brak znaczącego majątku firmy, który może być ewentualnym zabezpieczeniem dla różnego typu instrumentów dłużnych, wchodzących w skład pakietu finansowego dla firmy.

 

 G

 

GRANT - to bezpośrednia dotacja o charakterze niekomercyjnym na rzecz określonego beneficjenta w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań lub sfinansowania części budżetu projektu. Grant można także zdefiniować jako bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczone na określony cel (zwykle naukowy, społeczny, artystyczny, ale również gospodarczy), które rozmaite instytucje, firmy lub osoby prywatne przyznają podmiotom realizującym ten cel. Wsparcie finansowe może dotyczyć realizacji projektów, badań, przedsięwzięć osób indywidualnych, fundacji, stowarzyszeń, komitetów lub innych organizacji krajowych i międzynarodowych

 

 

I

 

INKUBACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - jako proces rozwoju ekonomicznego i socjalnego, skierowany na doradzanie potencjalnym, początkującym przedsiębiorstwom (start-up), organizowanie oraz przyspieszenie ich wzrostu i sukcesu poprzez kompleksowy program wspierania biznesu. Głównym celem jest wypromowanie efektywnych przedsiębiorstw, które wyjdą z programu w określonym czasie, zdolne samodzielnie przetrwać finansowo na rynku. Te firmy tworzą miejsca pracy, rewitalizują środowisko lokalne, komercjalizują nowe technologie, tworzą dobrobyt i pomyślny rozwój lokalnej i narodowej gospodarki. Programy inkubacji dodają wartości przedsiębiorstwom poprzez udostępnianie we własnym obiekcie odpowiedniej powierzchni na elastycznych warunkach.

Inkubację przedsiębiorczości możemy podzielić na trzy komplementarne i następujace po sobie etapy:

  1. Preinkubacja (faza zalążkowa – seedstage)  – obejmuje wsparcie w pierwszym etapie Na tym etapie przyszły przedsiębiorca dojrzewa do swojej roli.

– ocena rynku i komercyjnego potencjału pomysłu;

– pomoc w budowie prototypu, eksperymentach i próbach technicznych;

– ochrona patentowa, uzyskanie certyfikatów dopuszczających do rynku;

– finansowanie zalążkowe (seed capital) w formie grantów i pożyczek;

 

  1. Inkubacja (faza rozruchu – start-up-stage) – obejmuje wsparcie na etapie tworzenia podstaw organizacyjnych, technologicznych i prawnych przedsiębiorstwa

– pomoc przy formalnościach w zakresie rejestracji i prowadzenia firmy;

– ograniczenie kosztów założycielskich (np. preferencje w czynszu);

– szkolenia i wszechstronne doradztwo

– pozyskanie zasobów kapitałowych i ludzkich;

 

  1. Akceleracja (faza urynkowienia) – obejmuje wsparcie na etapie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

– wejście na rynek, kontakty z klientami;

– promocja i marketing;

– współpraca z instytucjami B+R, transfer i komercjalizacja technologii.

– budowa sieci kontaktów i uwiarygodnienie firmy;

– pozyskanie kapitału na rozwój;

Akceleracja może dotyczyć również małych i średnich firm wprowadzających nowe produkty oraz rozwijających kompetencje technologiczne.

Tak naprawdę nie ma jednego uniwersalnego modelu, ani szablonu organizacyjnego dla programu inkubacji, który zagwarantuje sukces. Najwięcej zależy od inwencji, pomysłowości i innowacyjności przedsiębiorcy. Inkubacja umożliwia koncentrację w jednym miejscu niezbędnych usług, często o nie rynkowym charakterze oraz ograniczenie ryzyka niepowodzenia.

 

INTELIGENTNA SPECJALIZACJA - koncepcja wdrażania polityki innowacyjnej, polegająca na koncentracji na najbardziej obiecujących obszarach przewagi komparatywnej. Identyfikacja obszarów nauki i technologii najbardziej korzystnych dla danego regionu ma usprawnić wykorzystanie środków publicznych, przy jednoczesnej stymulacji działań oddolnych.

 

JOINT VENTURE – współpraca między jednostkami zagranicznymi w postaci umów dżentelmeńskich, kontraktów, umów (licencyjnych, franchisingowych). Głównymi celami joint venture są: powiększanie zysku, zapewnienie większego rynku zbytu, dostęp do zagranicznych technologii i metod zarządzania, dostęp do taniej siły roboczej, ograniczanie kosztów (transport), korzystanie z różnorodnych ulg podatkowych i subwencji czy ograniczanie skutków zmian kursów walut. Można wyróżnić cztery formy joint venture:

a) Narodowe – partnerzy pochodzą z tego samego kraju;

b) Zagraniczne – podmioty z różnych krajów, bez udziału kraju przyjmującego;

c) Międzynarodowe – przedsięwzięcie ma miejsce w kraju jednego z partnerów;

d) Mieszane – podmiotami są zagraniczne liczne przedsiębiorstwa i rząd kraju przyjmującego.

Podmioty takie powstają często w celu wspólnego przeprowadzenia dużej inwestycji, prowadzenia badań zmierzających do poprawy innowacyjności produktów lub rozwoju technologicznego. Przykładem przedsiębiorstw joint venture na rynku światowym może być utworzona w 2001 r przez Sony Corporation oraz Ericsson spółka zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą telefonów komórkowych, Fujitsu Siemens Computers, czy obecnie przygotowywane przedsięwzięcie IBM i Ricoh w zakresie systemów drukujących. Polskim przykładem z 2005 r. jest utworzenie Polskiego Operatora Telewizyjnego przez TVN i Telewizję Polsat. Joint venture jest jedną z form koncentracji działalności gospodarczej.

 

  J

 

JOPAL - Journal of Patent Associated Literature. Publikacja Międzynarodowego Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Zawiera wybrane artykuły oraz ich dane bibliograficzne pochodzące z najbardziej prestiżowych czasopism naukowo-technicznych, objętych wykazem określanym jako minimum dokumentacyjne PCT, dla celów poszukiwań i badań patentowych.

 

K

 

KOMERCJALIZACJA - całokształt działań związanych z przekształceniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. W jednostkach naukowych komercjalizacją określa się udostępnienie praw do konkretnych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych innym podmiotom, przede wszystkim przedsiębiorcom w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how, związanego z tymi wynikami lub oddawanie do użytkowania tych wyników lub know-how, na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy.

Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami

 

KNOW HOW – niejawna, nieopatentowana, ale istotna i zidentyfikowana wiedza praktyczna na temat procesu technologicznego i organizacyjnego w danym przedsiębiorstwie. Kradzież sekretu know-how może być zaskarżona do sądu wyłącznie z tytułu naruszenia zasad konkurencji.

 

KLASTER – to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te tworzą ponadbranżową sieć formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki i techniki. Klaster charakteryzuje się intensywnymi przepływami informacji i wiedzy oraz wysokim poziomem jednoczesnej konkurencji i kooperacji. Tym co odróżnia klaster od innych form organizacji produkcji są: koncentracja przestrzenna, interakcyjność, wspólna trajektoria rozwoju, konkurencja i kooperacja. Dzięki strukturze sieci, forma klastra sprzyja procesom uczenia się i pobudza innowacyjność

 

KAPITAŁ INTELEKTUALNY – kwalifikacje i doświadczenie pracownika, umiejętności interpersonalne, wszechstronna wiedza, samodzielność, zaradność, lojalność, kreatywność, zdolności przywódcze.

 

L

 

LEK – (produkt leczniczy) Pierwiastek, związek chemiczny lub mieszanina związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, przeznaczone do stosowania w leczeniu i profilaktyce chorób oraz w diagnostyce człowieka lub zwierząt; bądź podawany człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.

LICENCJA - umowa zezwalająca na korzystanie z praw wyłącznych do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego lub dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego. Musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Czas trwania licencji nie może być on jednak dłuższy od czasu trwania praw wyłącznych. W przypadku licencji na rozwiązania chronione licencjobiorca może, za zgodą licencjodawcy, udzielić dalszej, jednej licencji – tzw. sublicencji.

Licencje zwykłe to te, których przedmiotem może być korzystanie z

– chronionego prawami wyłącznymi,
– zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, na które jeszcze nie uzyskano ochrony,
– niezgłoszonego do ochrony, stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy (know-how).
– znaku towarowego.

Istnieje szereg klauzul, które są niedopuszczalne w umowach licencyjnych. Na przykład:

– zobowiązanie licencjobiorcy do kwestionowania ważności praw wyłącznych,
– ograniczenie możliwości korzystania z dobra po wygaśnięciu praw wyłącznych,
– ograniczenie licencjobiorcy w działalności badawczo-rozwojowej lub rozwojowej odnoszącej się do przedmiotu licencji,
– ograniczanie w ustalaniu cen sprzedaży lub określaniu grupy kontrahentów,
– zobowiązanie do nabywania przez licencjobiorcę zbędnych towarów lub usług, nie mających związku z przedmiotem umowy.

Opłata licencyjna może być określona na dwa podstawowe sposoby. Może to być opłata jednorazowa (ryczałtowa) lub opłata rozłożona w czasie i uzależniona od takich wielkości jak: wolumen sprzedaży, obrót czy zysk. Możliwe jest też konstruowanie mieszanych systemów opłat.

Licencja otwarta może być udzielona w przypadku:
– patentu na wynalazek,
– prawa ochronnego na wzór użytkowy,
– prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Licencja otwarta jest udzielana na podstawie oświadczenia uprawnionego, złożonego w Urzędzie Patentowym RP o gotowości udzielania licencji. Oświadczenia takiego nie można odwołać, ani zmienić. Licencja otwarta jest pełna i niewyłączna. Licencjodawca zyskuje prawo wnoszenia opłat za ochronę zmniejszonych o połowę. Licencjobiorca zaś ma gwarancję, że opłata licencyjna nie będzie większa, niż 10% korzyści netto uzyskanych przez niego w każdym roku korzystania z rozwiązania.

Licencja dorozumiana, dotyczy praw do:
– wynalazków,
– wzorów użytkowych,
– wzorów przemysłowych,
– topografii układów scalonych.

Licencja dorozumiana stanowi ustawową zasadę przyznawania praw wyłącznych w przypadkach korzystania z rozwiązań dokonanych w ramach umów o wykonanie prac badawczych lub innych podobnych, jeśli problem ten nie został uregulowany w ramach zwykłej umowy licencyjnej.

Licencja przymusowa – może być udzielona wyłącznie przez Urząd Patentowy RP w przypadku:
– konieczności zapobiegania lub usuwania stanu zagrożenia bezpieczeństwa Państwa,
– konieczności nadużywania praw wyłącznych,
– konieczności umożliwienia korzystania z prawa wyłącznego, które jest zależne od wcześniejszego prawa wyłącznego.

UP RP może zezwolić na korzystanie bez zgody uprawnionego z chronionego:
– wynalazku,
– wzór użytkowy,
– topografii układu scalonego.

Licencja przymusowa jest niewyłączna. Korzystający z niej musi płacić właścicielowi praw.

 

 M

 

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – MSP – ilościowa kategoria typologii przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Dla porównania, dużym, określamy przedsiębiorstwo, które zatrudnia 250 i więcej pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów euro.

Odrębność ta wynika ze, słabszej pozycji rynkowej małych podmiotów, ich większej podatności na zmiany w otoczeniu, z konieczności szybszego dostosowania do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz innej struktury celów i motywów działania właściciela firmy. MSP odgrywają ważną rolę w takich kwestiach gospodarczych, jak: a) generowanie nowych miejsc pracy i dzięki temu rozwiązywanie jednego z najtrudniejszych gospodarczych i społecznych problemów tych krajów — bezrobocia; b) racjonalizacja alokacji zasobów; c) innowacje i unowocześnianie struktury przemysłowej; c) rozwój regionów i gospodarki lokalnej. Sektor MSP jest ważnym źródłem wynalazków, wyróżnia się także wysoką wydajnością w dziedzinie innowacji, wprowadzając je po niższych kosztach niż duże firmy. Znaczenie innowacyjności sektora MSP jest silniej akcentowane w krajach rozwiniętych. Małe innowacyjne przedsiębiorstwa, zwłaszcza działające w obszarach wysokich technologii, w dużym stopniu tworzą i rozwijają nowe dziedziny wytwórczości, nowe branże i gałęzie przemysłu oparte na nowych technologiach.

 

 O

 

OTWARTA INNOWACJA - proces innowacyjny, który polega na wykorzystaniu idei powstających zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy oraz wewnętrznych, jak i zewnętrznych sposobów wprowadzenia nowego produktu, czy nowej technologii na rynek. W otwartej innowacji kluczową rolę odgrywa model biznesowy, który decyduje o tym jak z innowacji będą tworzone korzyści oraz kiedy, i w jaki sposób pozyskiwana i wykorzystywana będzie wiedza zewnętrzna. Wynika to z tego, że na rynku pracy jest dużo specjalistów, którzy często zmieniają miejsca pracy.

 

OPEN ACESS (Otwarty dostęp) – wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do cyfrowych form zapisu danych i treści naukowych oraz edukacyjnych. Pojęcie to jest ściśle związane z ruchem naukowym open access (Open Access Movement), który rozwija się od lat 90. i działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej. Głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę w tym modelu są: czasopisma otwarte i repozytoria otwarte. Ale dziś mamy do czynienia także z blogami naukowymi, e-laboratoriami, które też stają się nowymi formami komunikacji.

 

 P

 

PARK TECHNOLOGICZNY – jest organizacją zarządzaną przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności, w której działa, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć te cele park stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. Ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces wydzielania się firm odpryskowych (spin-off i spin-out). Dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim standardzie. Parki łączą na jednym terenie:
− instytucje naukowo-badawcze oferujące wiedzę, nowe idee i rozwiązania technologiczne oraz innowacyjne firmy poszukujące nowych szans rozwoju,
− bogate otoczenie biznesu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń i wspierania rozwoju innowacyjnych firm,
− finansowe instytucje wysokiego ryzyka (venture capital),
− wysoką jakość infrastruktury i walory otoczenia (przyjemne miejsce do zamieszkania i spędzania wolnego czasu),
− wysoki potencjał przedsiębiorczości i sprzyjający klimat dla biznesu, przyciągający kreatywne osoby z innych regionów,
− rządowe, regionalne i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju nowych technologicznych firm.

Skupienie tych wszystkich elementów ma stymulować nowoczesne mechanizmy rozwojowe oparte na kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

cechy parkowych inicjatyw:
– bazują na wyodrębnionej i samodzielnie zarządzanej nieruchomości obejmującej konkretny teren i/lub budynki;
– posiadają koncepcję zagospodarowania i rozwoju obejmującą aktywność naukowo-badawczą i produkcyjną związaną z kreacją nowej wiedzy i technologii;
– posiadają formalne powiązania z instytucjami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi, lokalną i regionalną administracją publiczną, działającymi w regionie instytucjami wspierania przedsiębiorczości i transferu technologii oraz finansowania ryzyka (venture capital).

Za pierwszy polski park technologiczny należy uznać Poznański Park Naukowo-Technologiczny powołany w maju 1995 roku, w ramach działalności statutowej i gospodarczej Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Dla potrzeb przedsięwzięcia pozyskano 3 ha terenu oraz szereg zdekapitalizowanych nieruchomości na obrzeżach Poznania.

PATENT –  tytuł ochronny na wynalazek, udzielany przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, którego treścią jest prawo wyłącznego korzystania z wynalazku na określonym terytorium. Uzyskanie takiego prawa oznacza, że żaden inny podmiot nie może opatentowanego wynalazku wytwarzać, używać, ani oferować do sprzedaży bez uprzedniej zgody właściciela patentu

 

 S

 

SEKTOR B+R – ogół instytucji i osób zajmujących się pracami na rzecz zwiększenia zasobu wiedzy, i znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. W skład sektora B+R w Polsce wchodzą następujące rodzaje jednostek

Jednostki naukowe PAN  

Instytuty badawcze  

 Jednostki, które w momencie powstawania zdefiniowały swoją działalność jako „Badania naukowe i prace rozwojowe” (72 według PKD)

Szkoły wyższe: publiczne i niepubliczne prowadzące działalność B+R;

 Jednostki prowadzące działalność naukową i prace rozwojowe obok swojej podstawowej działalności systematycznie lub incydentalnie. przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów, itp.), a także rolnicze i zootechniczne zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne, centra naukowo-techniczne, itp.

Jednostki obsługi nauki – obejmują jednostki, które do swoich podstawowych zadań zaliczają działalność informacyjną, upowszechnianie wiedzy i popularyzację osiągnięć nauki i techniki, rozwój kultury oraz inne funkcje wspomagające związane z rozwojem nauki i techniki. W szczególności zalicza się tu biblioteki, archiwa, muzea.

Pozostałe instytucje sektora rządowego i samorządowego- obejmują państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w których prowadzenie prac badawczych i rozwojowych ma znaczenie marginalne. Zaliczane są tu m.in. szpitale, ogrody botaniczne i parki narodowe, agencje i instytucje rządowe, jak również organy władzy. Podmioty te są często zleceniodawcami badań, stąd rejestruje się u nich zazwyczaj nakłady zewnętrzne na prace badawcze i rozwojowe.

 

SPÓŁKA KAPITALOWA –  posiada kapitał zakładowy, osobowość prawną, zgromadzony majątek odrębny od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy. Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi całym swym majątkiem. Wspólnicy i akcjonariusze są wyłączeni z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki, a ich prawa i obowiązki reguluje umowa spółki/statut, zwane "konstytucją spółki".

 

SCOUTING TECHNOLOGICZNY – wyjście w teren, poza granice organizacji i formalnych kontaktów w celu rozwoju technologii i jej biznesowych zastosowań. Scout powinien wyróżniać się myśleniem lateralnym (równoległym), posiadać wiedzę i rozeznanie w nauce i technologiach, być szanowanym w środowisku organizacji, na rzecz której działa, być zorientowanym interdyscyplinarnie oraz twórczym. Celem scoutingu technologicznego jest wczesna identyfikacja trendów i szoków technologicznych, podnoszenie świadomości co do szans i zagrożeń rozwoju technologii; stymulacja innowacji poprzez łączenie wiedzy na temat powstających technologii z potencjalnym biznesowym wykorzystaniem; ułatwianie pozyskiwania technologii z zewnątrz

 

SERENDYPNOŚĆ - przypadkowe odkrycie czegoś pożytecznego, w szczególności podczas poszukiwania czegoś zupełnie innego (szczęśliwy przypadek, przypadkowe odkrycie, szczęśliwy traf. Serendypność odgrywa istotną rolę w rozwoju nauki, w wynalazczości i w działalności innowacyjnej. Jest ono istotnym źródłem wielu przełomowych odkryć naukowych i wynalazków, nawet jeżeli nie wszyscy przedstawiciele świata nauki chcą to oficjalnie przyznać.

 

SPIN-OFF – rodzaj komercjalizacji pośredniej. Nowe przedsiębiorstwo powstałe w wyniku komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na uczelni wyższej, w którym jednym z udziałowców jest ta uczelnia

 

SPIN-OUT – rodzaj komercjalizacji pośredniej. Nowe przedsiębiorstwo powstałe w wyniku komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na uczelni wyższej, nie związane formalnoprawnie z uczelnią.

 

  T

 

THINK-TANK – niezależne grupy badawcze tworzące opracowania, które mają zarówno definiować i opisywać pojawiające się problemy społeczne, jak również wskazywać możliwości ich rozwiązywania. W rozwiniętych demokracjach to element dialogu społecznego.

Najbardziej problematyczna w ocenie działalności t.t. jest ich niezależność. Z definicji bowiem są to organizacje niezależne, ale fakt, iż mogą być powoływane na przykład przez rządy, bądź mogą być przez rządy dofinansowywane, stawia tę niezależność pod znakiem zapytania. Finansowanie think-tanków odbywa się także przy wsparciu: organizacji międzynarodowych, fundacji, przedsiębiorstw, indywidualnych osób wpływowych i zamożnych, środków publicznych; zatem ze strony struktur, które mają swoje interesy, także w kontrolowaniu procesów zachodzących w sferze społecznej.

Mechanizm powstawania i przebijania się nowych idei do sfery publicznej przy pomocy think tanku może przebiegać w następujący sposób:

– opracowanie przez znane i uznawane za specjalistów w danej dziedzinie osoby, publikacji książkowej;
– organizowanie konferencji prasowych lub publikacji w prestiżowych pismach na tematy zawarte w opracowaniu;
– jeżeli temat jest istotny dla decydentów jest automatycznie nagłaśniany, pojawia się coraz więcej publikacji, programów telewizyjnych i doniesień na opracowany temat;
– tematem zaczynają interesować się najbardziej znani dziennikarze i publicyści;
– w związku z tym także politycy reagują na „gorący temat” i zaczyna on funkcjonować także w ich wystąpieniach, deklaracjach, programach itd.

 

TRANSFER TECHNOLOGII – to przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Należy podkreślić interakcyjny charakter tego procesu, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Transfer dokonuje się głównie pomiędzy sektorem nauki i badań, a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi światami. Proces ten zachodzi także wewnątrz sfery gospodarczej między przedsiębiorstwami oraz na jej styku: indywidualni wynalazcy – przedsiębiorcy. Partnerami są w różnych układach instytucje naukowo-badawcze, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne.

Bariery

– różnice mentalne i osobowościowe naukowca i przedsiębiorcy;

– różnice w zakresie warunków pracy, statusu, poziomu płac;

– system oceny i brak zachęt do współpracy po stronie publicznego sektora B+R;

– niedostateczny popyt na badania naukowe po stronie firm, niska ocena przydatności;

– problemy oceny i otwartość na ryzyko.

transfer wiedzy i technologii dokonuje się poprzez:

realizację zleceń na prace badawczo rozwojowe,

inwestycje bezpośrednie,

współpracę i fuzje firm, joint venture, obrót patentami, licencjami, know-how;

 zakup maszyn i urządzeń technicznych (modernizacja), będący rodzajem przenoszenia, wraz z rzeczowymi składnikami, nowej techniki mogącej inspirować swoją konstrukcją i sposobem działania do naśladownictwa lub do tworzenia rozwiązań doskonalących;

 proces dydaktyczny (studenci przenoszą nabytą wiedzę w życie zawodowe);

 publikacje naukowe i popularno-naukowe, konferencje, seminaria, targi;

 nieformalna wymiana doświadczeń

wymianę/przechodzenie pracowników – jest to rodzaj informacyjnej dyfuzji;

 kontakty indywidualnych wynalazców z praktykami oraz naukowcami;

 naśladownictwo (kopiowanie) obcych rozwiązań.

Głównymi cechami rynku transferu technologii są:

– istnienie elementów monopolu w wielu segmentach rynku;

– słaba pozycja przetargowa kupującego;

– łatwa segmentacja rynku;

– wysoki stopień koncentracji geograficznej podaży i popytu;

– silna korelacja pomiędzy handlem technologią oraz działalnością badawczo-rozwojową;

– korelacja pomiędzy zapewnianiem ochrony patentowej i udostępnianiem licencji oraz pomiędzy eksportem produktów nasyconych technologią i udostępnianiem licencji;

– ścisły związek pomiędzy technologią i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi;

– pobudzone rynki dóbr inwestycyjnych i pracy wykwalifikowanej;

– głębsze i silniejsze związki pomiędzy odbiorcą i dostawcą, aniżeli w przypadku handlu towarami.

 

 V

 

VENTURE CAPITAL ( to venture: zaryzykować ) – instrument finansowania o charakterze udziałowym przeznaczony głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych, a posiadających znaczący potencjał szybkiego rozwoju. Akcje/udziały tych przedsiębiorstw nabywane są z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży. Przychody ze sprzedaży akcji/udziałów przedsiębiorstwa są dla inwestora podstawowym źródłem odzyskania zainwestowanego kapitału oraz realizacji zysków. Głównym źródłem zysków inwestora jest przyrost wartości przedsiębiorstwa.

Szczególnie istotne cechy venture capital to m.in.: zdolność podejmowania znaczącego ryzyka, długoterminowość inwestycji, brak konieczności spłaty kapitału i odsetek oraz często wsparcie udzielane małej firmie w zakresie zarządzania (charakter wsparcia różni się w zależności od rodzaju inwestora).

 

VENTURE MANAGEMENT (to venture: zaryzykować) – jest sposobem zarządzania potencjałem rozwojowym przedsiębiorstwa, którego głównym elementem jest wyodrębnienie w ramach przedsiębiorstwa autonomicznej jednostki lub utworzenie nowej (organizacyjnie) spółki. Wyodrębniona jednostka jest podporządkowana potrzebom jednostki, która ją tworzy.

Umożliwia ona firmom wyjście poza dotychczasowe schematy funkcjonowania np. w zakresie procesów zarządzania czy oferty rynkowej. Ułatwia firmom dojrzałym, o ustabilizowanym systemie i strukturach zarządzania, realizowanie projektów innowacyjnych, wymagających zastosowania bardziej przedsiębiorczych, a nieco mniej korporacyjnych reguł.

 

W

 

WYNALAZEK – nowy produkt lub metoda, która rozwiązuje dany problem techniczny, w dowolnym obszarze aktywności człowieka. Wynalazek, na który może być udzielona ochrona musi spełniać, niezależnie od dziedziny równocześnie trzy k nowość- przed datą jego pierwszego zgłoszenia w urzędzie patentowym (bądź wystawienia na uznanej wystawie) informacje o nim nigdzie nie były potencjalnie dla nikogo dostępne.

–ryteria:
– nieoczywistość - nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy

– musi nadawać się do przemysłowego stosowanie, czyli możliwość realizowania w sposób powtarzalny.
 (nie musi być przy tym wcale efektywny czy użyteczny)

Patentów nie udziela się na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

 

WYNALAZEK BIOTECHNOLOGICZNY – wytwór składający się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał, albo sposób, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.

 

WZÓR PRZEMYSŁOWY – nowa, zindywidualizowana postać wytworu lub jego części, nadana przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Dotyczy to także wytworów złożonych i części składowych wytworu złożonego. Ochrona wzorów przemysłowych wspomaga rozwój gospodarczy, poprzez pobudzanie kreatywności w sektorach produkcyjnych, jak również w rzemiośle i rękodzielnictwie. Wzory przyczyniają się do wzrostu eksportu oraz aktywności handlowej przedsiębiorstw.

 

WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. jedna z 16 organizacji wyspecjalizowanych ONZ z siedzibą w Genewie. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.

 

WYRÓB MEDYCZNY – wszelkie narzędzia, przyrządy, aparaty, sprzęt, materiały i inne artykuły stosowane samodzielnie lub w połączeniu z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, przeznaczone przez wytwórców do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia skutków urazów lub upośledzeń, c) prowadzenia badań, korygowania budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych, d) regulacji poczęć, jeżeli nie osiągają swojego zasadniczego zamierzonego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz mogą być przez nie wspomagane

 

WYCENA WARTOŚCI INNOWACJI – taka wycena, która oprócz wartości praw intelektutalnych uwzględnia:

specyfikę danego rynku, branży i firmy,

dostępne dane statystyczne, pozyskane z analizy przedsięwzięć podobnego rodzaju zakończonych sukcesem

trendy, moda, uwarunkowania kulturowe i prawne,

badania rynku,

relacja między charakterem wynalazku, a firmą wdrażającą

 

Z

 

ZNAK TOWAROWY – oznaczenie umożliwiające konsumentom odróżnienie towaru jednego producenta od podobnych lub identycznych towarów innych producentów. Oznaczeniami takimi mogą być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (czyli znak plastyczny, którym może być opakowanie np. flakon do perfum lub forma towaru np. ręcznik w kształcie kota), melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Znakiem towarowym nie może być oznaczenie składające się wyłącznie z oznaczeń służących do wskazania: rodzaju towaru (np.:“ogórki kiszone”), jego pochodzenia (np.: “z ekologicznie czystych terenów”), jakości (np. “najwyższej jakości”), ilości (np. 5 kg), wartości (np. 5 zł.), przeznaczenia (np. “do picia”), sposobu wytwarzania (np. “wykonane ręcznie”), składu (np. “50% wełny”), funkcji (np. “zastępuje mąkę”), przydatności (np. “przydatny w podróży”), a także oznaczenia, które weszły do języka potocznego (np. herbata, wino, czekolada).

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – koordynacja realizacji osiąganiu celów przy jednoczesnej optymalizacji użycia zasobów.

Obejmuje następujące zmienne czynniki: (1)zakres, (2) czas, (3)koszty (budżet), (4) jakość, (5) ryzyko.

Trzy pierwsze tworzą parametry projektu i są ściśle ze sobą powiązane równaniem równowagi tzw. magiczny trójkąt projektu. Przyjęcie dowolnych dwóch parametrów projektu, pozwala ustalić trzeci parametr. I tak np. przyjęcie zakresu projektu i czasu jego wykonania ustala jego koszt zgodnie z zasadą, iż większy zakres wymaga większego budżetu. Ustalenie krótszego czasu wykonania, w większości przypadków powiększa koszt. Obniżenie budżetu zawsze wiąże się z ograniczeniem zakresu, wydłużeniem czasu projektu lub obu parametrów na raz.

 

 

 

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie