Regulamin/działalność CTW

Regulamin CTW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

 

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwane w treści niniejszego Regulaminu „Centrum” jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, mającą status centrum transferu technologii, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.)

2. Podstawą prawną działalności Centrum stanowią  w szczególności następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) Statut Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

3) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);

4) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410);

5) niniejszy Regulamin.

3. Centrum ma prawo posługiwać się logo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na pismach, dokumentach, materiałach szkoleniowo-promocyjnych dotyczących swojej działalności.

                                       § 2.

Centrum powołuje się w celu komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz wspierania jednostek podstawowych Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

                                      

                                       § 3.

Centrum podlega kompetencyjnie i organizacyjnie Prorektorowi ds. Nauki.

 

II. Zakres działania Centrum

§ 4.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) wspieranie jednostek podstawowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ich pracowników w zakresie:

a) opracowywania i promocji ofert badawczo-wdrożeniowych,

b) nawiązywania kontaktów  z otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi jednostkami badawczymi,

c) opracowywania  i  wdrażania projektów dotyczących praktycznego wykorzystania badań podstawowych  (wycena, analizy rynku, strategia wdrażania),

d) dostępu do baz danych wyników badań, patentów, ofert współpracy i katalogów aparatury;

2) Podejmowanie działań zmierzających do praktycznego wykorzystania badań naukowych prowadzonych w UM w Lublinie poprzez:

a) nawiązywanie kontaktów z otoczeniem gospodarczym, innymi jednostkami naukowymi i samorządowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz wspierających działalność B+R Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

b) wyszukiwanie opracowań naukowych mających potencjał wdrożeniowy celem uwzględnienia ich w procesie transferu wiedzy,

c) promocję ofert badawczo-wdrożeniowych za pośrednictwem dostępnych baz danych, targów oraz spotkań z przedsiębiorcami i inwestorami,

d) inicjowanie wspólnych badań stosowanych z przedsiębiorstwami,

e) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

3) koordynowanie procesu ustalania warunków komercjalizacji oraz procesu komercjalizacji  bezpośredniej wyników badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w konsultacji z rzecznikiem patentowym oraz Centrum Wdrożeń i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie sp. z o.o.

4) prowadzenie uczelnianych baz danych wyników badań, patentów, umów współpracy naukowej w tym w szczególności opracowanie i administrowanie katalogiem ofert badawczo-wdrożeniowych  oraz centralnym katalogiem aparatury

5) edukacja i promocja w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

III. Struktura organizacyjna Centrum Transferu  Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

                                    § 5.

1. Organami Centrum są:

1) Rada Nadzorująca,

2) Dyrektor.

2. Zadania szczegółowe Centrum realizowane są przez:

 1. koordynatora infrastruktury badawczej,

 2. administratora baz danych B+R ,

 3. koordynatorów transferu wiedzy,

 4. koordynatorów projektów badawczo-wdrożeniowych.

 

IV. Rada Nadzorująca Centrum

§ 6.

1. Rada Nadzorująca Centrum jest organem o charakterze doradczo-nadzorującym.

2. Radę Nadzorującą Centrum powołuje Rektor.

3. Skład Rady Nadzorującej tworzą:

1) Prorektor ds. Nauki  jako przewodniczący,

2) Dziekani poszczególnych jednostek podstawowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

3) Kanclerz,

4) Kwestor

5) Rzecznik Patentowy.

§ 7.

1. Kadencja Rady  Nadzorującej Centrum, zwanej dalej „Radą”, trwa przez okres kadencji organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni.

2. Dyrektor Centrum uczestniczy w obradach Rady z głosem doradczym.

3. Na wniosek Rektora lub organów Centrum w szczególnych przypadkach w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Rady.

4. Rada podejmuje uchwały dotyczące działalności Centrum.

§ 8.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) nadzór nad działalnością Centrum,

2) zatwierdzanie strategii rozwoju Centrum, rocznych planów pracy oraz corocznych sprawozdań z działalności Centrum,

3) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Centrum;

4) przedłożenie projektu planu rzeczowo-finansowego Centrum Rektorowi;

5) przedstawienie Rektorowi przyjętego sprawozdania z realizacji zadań Centrum za okres jednego roku;

6) ustalenie kryteriów wyboru Dyrektora Centrum;

7) przedkładanie Rektorowi kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum z wnioskiem o jego zatrudnienie, po zasięgnięciu opinii Senatu;

8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Dyrektora Centrum i członków Rady.

2. Uchwały Rady Centrum wymaga w szczególności:

1) zatwierdzenie strategii rozwoju Centrum oraz rocznych planów pracy;

2) zatwierdzenie corocznego sprawozdania Dyrektora Centrum z realizacji zadań Centrum;

3) przedstawienie Rektorowi kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum.

3. Niezatwierdzenie przez Radę sprawozdania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, jest jednoznacznie z wnioskiem Rady do Rektora o odwołanie Dyrektora Centrum.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, nie rzadziej niż raz w roku.

2. W sprawach nadzwyczajnych Rada może odbyć posiedzenie na wniosek Dyrektora Centrum lub członka Rady.

3. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.

§ 10.

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Uchwały Rady zatwierdza przewodniczący Rady.

 

V. Dyrektor Centrum

§ 11.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor Centrum jest zatrudniany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na wniosek Rady Centrum po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. Zatrudnienie Dyrektora Centrum następuje na podstawie umowy o pracę . Kadencja Dyrektora Centrum trwa 5 lat.

4. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością Dyrektora Centrum sprawuje Prorektor ds. Nauki.

§ 12.

1. Do zadań Dyrektora Centrum należy w szczególności:

1) organizacja pracy i nadzór nad realizacją zadań Centrum;

2) przygotowanie strategii rozwoju, rocznych planów pracy oraz projektu planu rzeczowo-finansowego Centrum;

3) przygotowanie rocznych sprawozdań z działalności Centrum;

4) zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie Centrum;

5) inicjowanie realizacji nowych projektów zbieżnych z zadaniami Centrum;

6) określenie procedur działania Centrum;

7) reprezentowanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w umowach zawieranych

z zakresu zadań Centrum z podmiotami zewnętrznymi, w ramach udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa;

8) określenie uprawnień i obowiązków pracowników Centrum;

9) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących Centrum.

2. Dyrektor Centrum przedstawia Radzie roczne sprawozdanie z działalności Centrum.

§ 13.

1. Dyrektor Centrum odpowiada za realizacje zadań Centrum, uchwał Rady Nadzorującej

Centrum i działanie zgodne z Regulaminem Centrum.

2. Dyrektor Centrum odpowiada za realizację zadań zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym.

 

VI. Zakres zadań pracowników Centrum

§ 14.

Do zakresu obowiązków koordynatora infrastruktury badawczej należy:

 1. zarządzenie centralnym katalogiem aparatury,

 2. koordynowanie procesu udostępniania i wykorzystywania aparatury badawczej  UM   w Lublinie,

 3. opracowywanie planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury badawczej  wspierających działalność badawczo-rozwojową (dalej oznaczaną B+R) Uczelni.

§ 15. 

Do zakresu obowiązków administratora baz danych B+R UM w Lublinie należy aktualizacja, udostępnianie, archiwizacja, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania informacji w następujących bazach danych prowadzonych w Centrum:

 1. centralny  katalog aparatury

 2. katalog ofert badawczo – wdrożeniowych

 3. baza patentów

 4. rejestr umów współpracy naukowej

 

§ 16. 

Do zakresu obowiązków koordynatorów transferu wiedzy należy :

 1. animowanie współpracy naukowej  i opracowywanie ofert badawczo wdrożeniowych jednostek naukowych UM w Lublinie,

 2. doradztwo w zakresie  opracowywania  projektów mających na celu praktyczne wykorzystanie badań podstawowych, w tym przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

 3. informacja w zakresie europejskich programów badawczych oraz procedur i zasad komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

§ 17. 

Do zakresu obowiązków koordynatorów projektów badawczo-wdrożeniowych należy :

1) obsługa administracyjna projektów zakładających praktyczne wykorzystanie badań naukowych/wspierających działalność B+R Uczelni  w zakresie wymaganym umową o dofinansowanie w tym w szczególności koordynowanie procesu:

 1.  przepływu informacji,

 2.  rozliczeń finansowych,

 3. monitorowania postępów realizacji projektu,

 4.  archiwizacji dokumentacji projektowej;

2) koordynowanie procesu transferu wiedzy w zakresie ustalania warunków komercjalizacji oraz komercjalizacji bezpośredniej w poszczególnych projektach badawczo-wdrożeniowych.

 

VIII. Finanse Centrum

§ 18.

1. Centrum działa na podstawie planu rzeczowo-finansowego, będącego częścią planu rzeczowo-finansowego Uczelni.

2. Dyrektor Centrum sporządza projekt planu rzeczowo-finansowego do końca lutego każdego roku kalendarzowego i przedkłada go Radzie Nadzorującej.

3. Działalność Centrum finansowana jest z następujących źródeł:

a) przychody własne Uczelni, w tym środki pozyskane ze sprzedaży wyników badań, usług i prac rozwojowych

b) dotacje celowe, darowizny i zapisy,

c) bezzwrotne środki pochodzenia krajowego i zagranicznego.

4. Wysokość narzutu kosztów pośrednich związanych z działalnością Centrum ustala Rektor.

5. Gospodarka finansowo-majątkowa Centrum prowadzona jest zgodnie z przepisami ogólnymi obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, a jego obsługę finansowo-księgową  prowadzą jednostki podległe Kwestorowi.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 19.

Zmian postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego wydania.

 

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Raport NIK o komercjalizacji badań naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Najwyższej Izby Kontroli

 
(...)"Celem głównym kontroli była ocena skuteczności wsparcia komercjalizacji wyników badańnaukowych w zakresie zwiększania innowacyjności gospodarki. Ocena dotyczyła w szczególności:
1) zgodności działań wspierających komercjalizację wyników badań naukowych z dokumentamistrategicznymi i innymi założeniami odnoszącymi się do Polski, głównie w obszarzeinnowacyjności;
2) zgodności działań wspierających komercjalizację wyników badań naukowych z przyjętymizałożeniami;
3) stopnia osiągnięcia założonych celów w realizowanych programach, w tym zwiększenia innowacyjności gospodarki;
4) prawidłowości określenia, osiągania i raportowania wskaźników oraz dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych;
5) sposobu weryfikacji osiąganych wskaźników rezultatów przez wykonawców projektóww programach wspierających komercjalizację wyników badań naukowych."
 
 

 

Raport o przyszłości polskiej nauki

 

Centrum Transferu Wiedzy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

 

Telefon: +48 81 448 5163

e-mail: transfer.wiedzy@umlub.pl

 

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego

Marta Jankowska - tel. +48 81 448 5160, e-mail: marta.jankowska@umlub.pl

Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 3

20-079 Lublin

(parter)

Kontakt: Agnieszka Sędłak
Telefon: +48 81 448 5160
e-mail: prorektor.wspolpraca@umlub.pl

Łączymy medycynę i farmację z biznesem

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, a także wspieranie Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

 

 

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie